مشاوره یا روان‌درمانی چیست؟

مشاوره (که گاه روان‌درمانی نیز خوانده می‌شود) نه‌تنها اتفاقی ناگوار نیست که در دنیای امروز به نیازی غیرقابل‌اجتناب تبدیل شده است. در دنیایی که سرعت تغییرات و اتفاقات آنقدر زیاد است که گاه انسان از خود، خانواده، دوستان، زندگی و در یک کلمه از وجودش بدون آنکه حواسش باشد غافل شده است و در بزنگاهی به خود می‌آید. بزنگاهی که ممکن است به اشتباه نام اختلال به خود بگیرد یا به درستی به عنوان چالشی قابل‌حل در نظر گرفته شود.

اتاق مشاوره جایی است که به مراجعان کمک می‌شود خودشان باشند؛ بهترین نسخه از خودشان! آن خودی که می‌تواند بدون ترس از واکنش دیگران حرفش را بزند و عقیده خود را داشته باشد، با خودش و دیگران روراست باشد، بر آنچه وسواس گفته می‌شود غلبه کند، اضطراب را در مشت بگیرد، سکّان زندگی را در طوفان‌ها در دست داشته باشد و در یک‌کلام، خود را بپذیرد؛ آنطور که هست…

About حرف تا عمل