در جلسه اول درمان چه کار کنم؟ ایجاد پیوند با مراجعان

همانطور که تمامی اساتید و کتاب‌های تخصصی در حیطه روانشناسی و مشاوره تاکید کرده‌اند، مهم‌ترین وظیفه مشاور در جلسه نخست ایجاد یک پیوند محکم و یاورانه با مراجع است. این […]

تحلیل سریال تحت درمان (Intreatment)

  اگرچه در بسیاری از سریال ها و فیلم های سینمایی اشاره هایی به جلسات مشاوره و مشاوره گروهی می شود، اما سریال تحت درمان (Intreatment) تنها سریالی است که […]