سوالات متداول

معمولا افراد پیش از مراجعه برای جلسات مشاوره و رواندرمانی دغدغه‌ها و سوالات بسیاری دارند. در این کوتاه تلاش شده است به اندازه توان به این سوالات پاسخ داده شود. در صورت عدم وجود پاسخ سوال شما در این بخش می توانید به وسیله ایمیل آنها را مطرح کرده و پاسخ دریافت کنید.

درمان فردی

پارگامنت روان‌درمانی و مشاوره را به ملاقات دوجهان با یکدیگر تشبیه می‌کند. در این ملاقات، مشاور اجازه می‌یابد با جهان مراجع آشنا شود و پس ‌از این آشنایی با جهان […]