آنچه یک درمان را شفابخش می‌کند: قسمت سوم

همانطور که در مقاله نخست و مقاله دوم بیان شد، یازده عامل کشف شده است که در جلسات درمان و مشاوره گروهی منجر به درمان می شوند. در دو مقاله […]

مهارت های پایه برای مشاوران: پرسشگری

یکی از مهارت های حساس در مشاوره و رواندرمانی پرسشگری یا استفاده از سوال است. اگرچه بر اساس رویکرد، استفاده کردن یا نکردن از این مهارت و نحوه استفاده آن […]

در جلسه اول درمان چه کار کنم؟ ایجاد پیوند با مراجعان

همانطور که تمامی اساتید و کتاب‌های تخصصی در حیطه روانشناسی و مشاوره تاکید کرده‌اند، مهم‌ترین وظیفه مشاور در جلسه نخست ایجاد یک پیوند محکم و یاورانه با مراجع است. این […]