درمانگران تازه کار: اضطراب مشاور و جلسه درمان

همانند بسیاری از مشاوران روزهای نخست کارورزی خود را به خوبی به یاد دارم. اولین جلسه کارورزی من با یک زوج حدودا میانسال بود و با وجود تلاش زیادی که […]