سطح ۲

بررسی سطح دو زمانیکه قالب فرزند import شود.