سطح ۱

بررسی سطح یک زمانیکه قالب فرزند import شود.