درمان فردی

پارگامنت روان‌درمانی و مشاوره را به ملاقات دوجهان با یکدیگر تشبیه می‌کند. در این ملاقات، مشاور اجازه می‌یابد با جهان مراجع آشنا شود و پس ‌از این آشنایی با جهان بزرگ هر مراجع، به وی کمک کند تا جهان خود را از زاویه‌ای دیگر ببیند و بدان سروسامان بدهد.

این ملاقات و سروسامان دادن گاه مانند عمل جراحی دردناک و گاه مانند دارویی تلخ تهوع‌آور می‌تواند باشد، اما آنان که موفق می‌شوند این درد و حال بد را تحمل کنند و تا پایان مسیر خود را برسانند، جهان دیگری را تجربه خواهند کرد. جهانی سرشار از زیبایی، انرژی و آرامش.

اینجاست که انتخاب ما سرنوشت را رقم می‌زند: رنج بهبود را تحمل‌کنم یا با حال بدم سر کنم تا به پایان برسم…

About حرف تا عمل