گروه‌درمانی

شاید شگفت کشف روانشناسی و مشاوره گروه‌درمانی باشد. کشفی که در کشورهای دیگر وارد زندگی عمومی و تبدیل به یک فرهنگ شده است. این ورود به‌گونه‌ای بوده است که در […]

رویکرد وجودی و درمان وجودی چیست؟

پاسخ به این سؤال بسیار سخت است! ازآنجایی‌که رویکردهای روانکاوی و روان پویشی در ایران بیشتر شناخته‌شده‌اند، شاید بد نباشد که با یاری جستن از آن‌ها به توضیح بیشتر بپردازیم. […]

مشاوره یا روان‌درمانی چیست؟

مشاوره (که گاه روان‌درمانی نیز خوانده می‌شود) نه‌تنها اتفاقی ناگوار نیست که در دنیای امروز به نیازی غیرقابل‌اجتناب تبدیل شده است. در دنیایی که سرعت تغییرات و اتفاقات آنقدر زیاد […]