درباره ما

بدون شک یکی از معضلات امروز جامعه، حرف‌هایی است که هیچگاه تبدیل به عمل نمی‌شود. تقریبا همه موافقند امروزه ما در جامعه ای زندگی می‌کنیم که دریایی از اطلاعات درست و غلط را در اختیار دارد و نه تنها این دریا عمقی به اندازه بندانگشت دارد، حتی به همان بند انگشت نیز عمل نمی‌کنیم. حرف تا عمل نیز با هدف کمک به جامعه در جهت حرکت به سمت عمل به آنچه که می‌داند به جای صحبت کردن در مورد آنها حرکت خود را آغاز کرد.

بله، این هدف بسیار بزرگ است! و برای رسیدن به اهداف بزرگ باید از قدم‌های کوچک آغاز کرد. به همین دلیل حرف تا عمل تصمیم گرفته است تا اولین قدم کوچک خود را برای رسیدن به آن هدف بزرگ اینگونه بردارد: کمک به جامعه متخصصان سلامت روان (یعنی مشاوران، روانشناسان و روان‌درمانگران) در جهت حرکت به سمت آموزشی عملیاتی و کاربردی‌تر در این زمینه. اولین اقدام حرف تا عمل در این زمینه انتشار تحلیل سریال تحت درمان (کیس زوج درمانی) است که تحلیل آن تحت نظارت دکتر یاسر مدنی (هیئت علمی دانشگاه تهران) صورت گرفته است.